http://ascension-mke.org/nombre-de-cas/

Kev Paab

Peb cov dlejnum kws peb ua pub rua cov tuabneeg suavdlawg yog peb tau kev paab nyaj lub ntawm peb suavdlawg.  Thov Vaajtswv foom koob moob rua mej suavdlawg.  Peb ntseeg has tas peb cov dlejnum yuav luj hlub moog ntxhiv.

Yuav koj paab tau nyaj, Donate here »

 


Ascension Lutheran Church
1236 S. Layton Blvd. // Milwaukee, WI 53215
Phone: 414-645-2933 // Fax: 414-645-0218 // Email us »
©2017 Ascension Lutheran Church, Milwaukee WI