http://ascension-mke.org/nombre-de-cas/

Cov Hluas

Txuj kev luj hlub moog yaav tom ntej yog lug nuam peb cov hluas sauvdlawg. Peb yuav tau paab peb cov hluas kuam muaj coob leej ua tau thawj coj. Peb yuav sib paab ua Vaajtswv tej dlejnum hab hlub peb txhua leej txhua tug tuabsi zoo ib yaam le Tswv Yexus tau hlub peb.

Cov Hluas kawm nkauj nrug music…Cov Hluas play volleyball…

Cov hluas having fun and enjoy eating…


Ascension Lutheran Church
1236 S. Layton Blvd.
Milwaukee, WI 53215
Phone: 414-645-2933
Fax: 414-386-4668
Email us »
Ascension is a Reconciling in Christ Church
welcoming and affirming of all people
including those in the LGBT community.
©2018 Ascension Lutheran Church, Milwaukee WI