http://ascension-mke.org/nombre-de-cas/

Letter of Thank You from Pastor Bee Vang

Thov Vajtswv txojkev kajsiab nyob nrog nej txhua tus:
Ua tsaug rau cov thawjcoj txhua tus uas nej tseem tuaj txhawb kuv thiab kuv tsevneeg thiab pawgntseeg Luther Memorial rau hnub uas synod tuaj Ordained thiab Installed kuv.
Nej txojkev hlub thiab kev txhawb nqa ua rau kuv muaj zog zim thiab cia siab rau tes dejnum uas kuv yuav ua lawm yav tomntej.
Thov hais ua tsaug rau nej cov tswvcuab uas tau tuaj koom rau hnub ntawd tibyam nkaus.
Ntawm Tswv Yexus lub npe:
Npis Vaj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

Ascension Lutheran Church
1236 S. Layton Blvd.
Milwaukee, WI 53215
Phone: 414-645-2933
Fax: 414-386-4668
Email us »
Ascension is a Reconciling in Christ Church
welcoming and affirming of all people
including those in the LGBT community.
©2018 Ascension Lutheran Church, Milwaukee WI