http://ascension-mke.org/nombre-de-cas/
 • ELCA Hmong Ministry Network

  ELCA Hmong Ministry Conference.   Over 200+ disciples from five Hmong ELCA churches came together

 • Cov Hluas

  Vaajtswv tau foom koob moov rua peb.  Peb muaj cov hluas coob heev.  Peb cov hluas muaj kawm nkauj nrug music, ntaug volleyball hab pov basketball huv peb lub gym.  Peb muaj moog camping taum summer hab muaj kev koom teg ua Vaajtswv dlejnum.  Nyeem ntxhiv…

 • Nam Tsev

  Cov nam tsev nyam hu nkauj qhuas Vaajtswv.  Peb muaj kawm nkauj, tuaj uake tsi paab, hab  paab peb pawg ntseeg kuam luj hlub zoo.

 • Txiv Tsev

  Peb cov txiv tsev tuaj tsi taag nub kws peb thiaj dliam dluab nuav.  Peb cov txiv muaj kev sib paab daum yaam.  Caw koj tuaj ntsuag peb koom.

 • Hmong Ministry

  Peb Moob tau lug koom hawm Vaajtswv rua huv Ascesnion xyoo 1983.  Vaajtswv tau hlub peb heev. Peb cov Moob nwgnuav tau luj hlub hab muaj coob zuj zug.  Peb cov tswvcuab muaj le ntawm 300+ leej.  Peb ca sab hab ntseeg peb tug Vaajtswv Yexus kws muaj txujsa nyob moog ib txhis hab peb ua Vaajtswv tsaug txhua lub sib hawm.

   

Location & Hours

1236 S. Layton Blvd. Milwaukee, WI 53215
Phone: (414) 645-2933
Fax: (414) 386-4668
Regular office hours are
Monday- Friday 9:00 AM – 3:00 PM


WORSHIP SERVICES & TIMES

8:45AM
Traditional English Service

10:00AM
“One Family, One Spirit” Service

10:15AM
Sunday School (Sep-June)

11:15AM
Hmong Worship Service

12:30PM
Spanish Worship ServiceHere are some additional links that may interest you. Visit these sites for additional information:

Look for us on Facebook for additional information, stories and fun!
Shut-in visits

If you are a shut-in visitor, please make notes on your visits here (password protected):

Shut-in visitor notes »

Latest news & stories 

Egg Roll Sale

We’re planning to attend the True Women “Revived Our Hearts” Conference in Indianapolis, IN on September 20-22, 2012.  Some of us are attending the Leadership … Read more »


Letter of Thank You from Pastor Bee Vang

Thov Vajtswv txojkev kajsiab nyob nrog nej txhua tus: Ua tsaug rau cov thawjcoj txhua tus uas nej tseem tuaj txhawb kuv thiab kuv tsevneeg … Read more »


Hmong Ministry Meeting 9/8 @ 1pm

We will have our Hmong Ministry Meeting on Saturday, September 8 @ 1:00< PM at my house (Nxf. Youa Kao’s old house). Hope to see you all. If you … Read more »


Hmong Women Gathering

In 2004, Hmong women created a beautiful quit. Time to do a new one! We are inviting all Nam Tsev to come join us to … Read more »


Read all news & stories »

Upcoming Events

Feb
24
Sat
9:00 am Men’s Volleyball (H) @ Gym, Ascension Lutheran Church
Men’s Volleyball (H) @ Gym, Ascension Lutheran Church
Feb 24 @ 9:00 am – 12:00 pm
 
10:00 am Alcoholics Anonymous (S) @ Chapel Conference Room, Ascension Lutheran Church
Alcoholics Anonymous (S) @ Chapel Conference Room, Ascension Lutheran Church
Feb 24 @ 10:00 am – 12:00 pm
 
Feb
25
Sun
all-day Click to See Our Sunday Worship ...
Click to See Our Sunday Worship ...
Feb 25 all-day
Join us for worship this Sunday!  9:00 a.m. Traditional Worship 10:15 a.m. One Family, One Spirit Worship with Youth Sunday School 11:30 a.m. Hmong Worship …
Feb
26
Mon
6:00 pm Al-Anon Mon (S)
Al-Anon Mon (S)
Feb 26 @ 6:00 pm – 8:00 pm
 
6:00 pm Boy Scouts (E)
Boy Scouts (E)
Feb 26 @ 6:00 pm – 8:00 pm
 
7:00 pm Basketball (S)
Basketball (S)
Feb 26 @ 7:00 pm – 9:00 pm
 
Feb
27
Tue
6:00 pm Cub Scouts (E) @ Upper Lounge, Ascension Lutheran Church
Cub Scouts (E) @ Upper Lounge, Ascension Lutheran Church
Feb 27 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
Ascension Lutheran Church
1236 S. Layton Blvd.
Milwaukee, WI 53215
Phone: 414-645-2933
Fax: 414-386-4668
Email us »
Ascension is a Reconciling in Christ Church
welcoming and affirming of all people
including those in the LGBT community.
©2018 Ascension Lutheran Church, Milwaukee WI